Navigace

Obsah

Záchrana genofondu hrušní

       Pěstování hrušní má ve správním území Obce Chbany bohatou tradici (hruškový kraj). Dokazují to krajové odrůdy, které se zde v minulosti pěstovaly, byly dokonale přizpůsobeny místním klimatickým podmínkám (nejsušší oblast v republice), nepodléhaly tolik chorobám, byly nenáročné na hnojení a jiná pěstitelská opatření.

     Vlivem značného stáří stromů, zaměření rozvoje intenzivního pěstování ovocných stromů na produkci ovoce, uplatnění náročných a málo odolných odrůd a podnoží a rušení extenzivních ovocných výsadeb dochází k nevratnému vymizení těchto starých a krajových odrůd hrušek a to by mohlo znamenat nenahraditelnou ztrátu pro genofond ovocných dřevin a tím i změně tradičního rázu krajiny.

     Ve správním území Obce Chbany se registrují podél komunikací, ve starých sadech, jako solitéry v krajině stovky mohutných stromů, vysokokmenů hrušní. Jedná se o krajové odrůdy, jejichž stáří je 100-150 let. Tyto odrůdy jsou dokonale přizpůsobeny půdně klimatickým podmínkám této oblasti. Z důvodu stáří hrušně silně prosychají a tím hrozí nenávratné zmizení tohoto genofondu.

     Výše zmíněná situace vedla představitele Obce Chbany zachránit tento soubor odrůd – genofond hrušní, jednak evidencí odrůd, ale i agrotechnikou stromů – řezem, i novou podsadbou či výsadbou. Obec Chbany navázala spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, její Zahradnickou fakultou v Lednici a s Odborem životního prostředí Městského úřadu v Kadani.

     Již v roce 2006 započaly práce týkající se zmapování, zdokumentování a odebírání štěpů u starých a krajových odrůd hrušní na části území obce. Podařilo se tak získat základní, prvotní přehled o pěstovaných odrůdách na území.

     Obec Chbany žádala již v letech 2007, 2008 a 2009 Ústecký kraj o dotaci z Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí. Ve všech letech získala dotaci, s jejíž pomocí docházelo k prořezávání stromů a odebírání roubů, z nichž byl připraven výsadbový materiál, který byl následně použit pro výsadbu nových stromů (rok 2008 a 2009), čímž se podpořilo zachování genofondu hrušní i tradičního rázu krajiny.

     Zmapování, zdokumentování a odebírání štěpů u starých a krajových odrůd hrušní se týkalo obecních komunikací v celkové délce 7 km a silnic II. a III. třídy o celkové délce 17 km, které jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje.

     Na základě předcházejících prací, které byly zahájeny již v roce 2006, se podařilo vypěstovat výsadbový materiál původních krajových odrůd hrušní, z nějž bylo na podzim roku 2008 vysázeno 450 stromů hrušní, které pomohli zamezit nenávratnému vymizení genofondu tradičních odrůd hrušní a zachovat tak tradiční ráz krajiny, který se v této oblasti udržuje již od 18. století. Výsadba stromů pokračovala i v roce 2009.

     V roce 2009 probíhalo opětovné pomologické určení odebraných odrůd. Byl kladen důraz na ošetřování již vysázených stromků (452 ks podél silnice Ústeckého kraje, 79 ks podél obecních komunikací), tj. vysekávání trávy, zalévání, okopávání a chemická ochrana proti plevelům, škůdcům a chorobám.

       Vytvoření výsadbového materiálu z takto starých stromů je výjimečnou a ojedinělou záležitostí. Obec Chbany se tímto výjimečným projektem snaží navázat na tradice, jejíž počátky sahají až do 14. století, kdy se ovocnářství na Kadaňsku řadilo na 3. místo za pěstování chmele a vinné révy. Od 18. století již krajově typické odrůdy hrušní vytvářejí tradiční ráz krajiny, který se Obec Chbany snaží v posledních letech ochraňovat a zachovat.

     Byly vysázeny např. tyto odrůdy: Amanliská, Avranšská, Clappova červená, Clappova máslovka, Děkanka červenošedá, Děkanka šedá, Děkanka zimní, Esperenova, Giffardova, Hardenpontova, Hájenka, Kalmarská zlatá, Koporečka, Koporečka Štuttgardská, Kozačka Štuttgardská, Lucasova, Máslovka Kolmanova, Máslovka římská, Máslovka šedá podzimní, Merodova, Muškatelka šedá, Nelisova, Pstružka, Sausburiova, Sausburyho, Solanka, Solnohradská, Sterkmanova, Šídlenka, Trevouská, Williamsova čáslavka, Zefrinka.

     Výsadba a péče o hrušně i nadále pokračuje. Obec průběžně dosazuje podél svých komunikací hrušně a nahrazuje poškozené stromy. Od roku 2010 bylo nově vysázeno 55 kusů hrušní, zejména odrůd Solanka, Pstružka, Muškatelka turecká, Clappova máslovka a Koporečka.

      V roce 2014 budou odebrány ve spolupráci s Mendelovou univerzitou letorosty na roubový materiál, který bude určen pro další výsadbu.

     V naší lokalitě je prokazatelně určeno 58 odrůd hrušní. Tímto je tato oblast významná - na malém prostoru velký počet odrůd, který mají původ v celé Evropě a některé se již vyskytují velmi ojediněle.

Stránka

nově vysázené hrušně podél krajské komunikace

nově vysázené hrušně podél krajské komunikace

nově vysázené hrušně podél krajské komunikace

nově vysázené hrušně podél krajské komunikace


Stránka